Vedtægter for Danske Seniorer

senest ændret på kongressen 2. oktober 2019  hent som pdf

§1. Navn og hjemsted

Danske Seniorer er en landsdækkende organisation. Danske Seniorers hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Danske Seniorers formål er på et religions- og partipolitisk neutralt grundlag at:

 • stimulere seniorer i brugen af deres egne ressourcer i sociale og kulturelle sammenhænge, til glæde for både dem selv og for det øvrige samfund
 • varetage seniorers interesser over for offentligheden, lovgivningsmagten, andre myndigheder og erhvervslivet, evt. i samarbejde med andre organisationer
 • arbejde for, at samfundet yder seniorerne den respekt og anerkendelse, de har krav på, således at seniorårene giver bedre muligheder for livsudfoldelse og en tryg tilværelse
 • virke for, at seniorernes frihed og adgang til samfundsgoderne skal udvikles og fremmes, bl.a. baseret på samspil mellem generationerne samt
 • støtte og vejlede medlemmerne i at få kendskab til lovgivningen på det seniorpolitiske område
 • støtte, fremme og synliggøre medlemsforeninger og deres arbejde.
§ 3. Medlemskab

Danske Seniorer kan optage flere typer af medlemmer.

 1. Senior- og pensionistforeninger, efterlønsklubber og andre foreninger som varetager seniorernes interesser iht. Danske Seniorers vedtægter, herefter benævnt medlemsforeninger.  Medlemsforeninger er forpligtet til at føre kartotek over deres egne medlemmer med registrering af navn, adresse, fødselsår og -dato, tlf. nr., mail og bopælskommune. De betaler et af kongressen fastsat årskontingent pr. medlem, de har tilsluttet.
 2. Enkeltpersoner og par optages som personlige medlemmer. De betaler et kontingent, der fastsættes af kongressen. Personlige medlemmer er forpligtet til at opgive fødselsår og -dato, tlf., og evt. mail.
 3. Ældrecentre, plejehjem, ældreråd, brugerråd, kultur- og omsorgsorganisationer, der er aktive på ældreområdet, herefter benævnt medlemsinstitutioner, kan optages som medlem. 
 4. Datastuer, der tilbyder seniorer hjælp og vejledning i brug af IT, kan optages som medlemmer. 
 5. Æresmedlemmer: Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der over en årrække har ydet en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Danske Seniorer. Æresmedlemmer udnævnes af Hovedbestyrelsen. Lokalforeninger kan udnævne egne æresmedlemmer.
 6. Alle kontingenter fastsættes af kongressen.
§ 4. Udtrædelse af Danske Seniorer

Udmeldelse af Danske Seniorer skal ske skriftligt pr. 31. december og med mindst 3 måneders varsel. 

Ønsker en medlemsforening at melde sig ud, bør en repræsentant for Danske Seniorer deltage med taleret i den generalforsamling, hvor udmeldelse er på dagsordenen. 

Udmeldelse af personlige medlemmer skal ske skriftligt.

Hovedbestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder Danske Seniorers interesser eller på anden måde gør sig skyldig i handlinger, der af hovedbestyrelsen skønnes uforenelige med medlemskab af Danske Seniorer.

Et ekskluderet medlem kan indanke hovedbestyrelsens beslutning og eksklusion til endelig afgørelse på førstkommende kongres. Den ekskluderede har ret til at møde og udtale sig på kongressen.

Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har ingen ret til andele af Danske Seniorers formue.

§ 5. Danske Seniorers kredse og regioner

Danske Seniorer er opdelt i det af kongressen fastsatte antal geografiske kredse samt en landsdækkende kreds for personlige medlemmer. Kredsenes ledelse er beskrevet i kredsvedtægterne, som godkendes af forretningsudvalget.

Kredsenes opgaver er at:

 • videreføre kongressens beslutninger
 • sikre samspil imellem Danske Seniorer og de lokale medlemmer
 • være Danske Seniorers ansigt på regionalt og lokalt plan
 • medvirke til ældrepolitiske aktiviteter i deres område

Regioner

Hver regions kredsformænd samt en repræsentant for de personlige medlemmer i kredsen samles i et regionsudvalg, der konstituerer sig med formand, næstformand og forretningsorden.

Regionsudvalget varetager:

 • planlægning og afholdelse af fællesarrangementer inden for regionen
 • tildelinger fra udviklingspuljen
 • Formanden er regionens repræsentant i Danske Seniorers forretningsudvalg
 • Kredse og regioner må ikke opkræve kontingent, men finansieres af et årligt tilskud fra Danske Seniorer. Beløbets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.
 • Forretningsudvalget kan dispensere for en medlemsinstans kredstilhørsforhold
§ 6. Kongressen

Kongressen er Danske Seniorers øverste myndighed. Kongressens opgaver er bl.a. at udstikke pejlemærker for ældrepolitikken og retningslinjer for organisatorisk synliggørelse og udvikling.

Kongressen holdes hvert andet år i september/oktober måned. Den indkaldes med mindst 3 måneders varsel og materialet udsendes mindst 2 måneder før afholdelse.

Foreninger med

 • til og med 250 medlemmer har ret til 2 delegerede
 • fra 251 til 500 medlemmer har ret til 3 delegerede
 • fra 501 til 1.000 medlemmer har ret til 4 delegerede
 • fra 1.001 til 5.000 medlemmer har ret til 5 delegerede
 • flere end 5.000 medlemmer har ret til 6 delegerede.

Øvrige medlemsinstanser har hver især ret til 2 delegerede.

De personlige medlemmer i hver region mødes i første kvartal af kongresåret for at vælge deres kongresdelegerede. Antallet af personlige medlemmer i regionen er bestemmende for antallet af delegerede:

 • op til 500 medlemmer i regionen giver ret til 2 delegerede
 • 501-1.000 medlemmer i regionen giver ret til 3 delegerede
 • 1.001-2.000 medlemmer i regionen giver ret til  4 delegerede
 • 2.001-4.000 medlemmer i regionen giver ret til  5 delegerede
 • 4.001 eller flere medlemmer i regionen giver ret til 6 delegerede

På kongressen deltager desuden hovedbestyrelsen med tale- og stemmeret. 

Hovedbestyrelsen kan indbyde gæster til kongressen.

På kongressen vælges landsformanden og to sideordnede næstformænd. Funktionsperioden er 4 år. Fratræder formanden i funktionsperioden, tiltræder den næstformand med kortest tilbageværende funktionsperiode. Fratræder en næstformand, vælger hovedbestyrelsen en ny næstformand af sin midte. 

Formand og næstformænd er ligesom Danske Seniorers øvrige bestyrelsesmedlemmer ulønnede

Desuden vælges statsautoriseret revision. Blandt de delegerede vælges endvidere to revisorer og en revisorsuppleant for to år.

Får en kongresdeltager, der er valgbar, forfald, kan pågældende vælges, hvis Danske Seniorer inden kongressens åbning modtager skriftlig meddelelse om, at pågældende modtager valg.

En kongres er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Alle beslutninger træffes med et flertal af de afgivne gyldige stemmer, undtagen beslutning om vedtægtsændringer jf. § 10 og om Danske Seniorers ophør, jf. §11. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer regnes som ugyldige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 10 delegerede kræver skriftlig afstemning.

Dagsordenen for den ordinære kongres skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Formanden åbner kongressen og fremlægger forslag til forretningsorden
 2. Valg af dirigent, der forestår kongressens konstituering
 3. Beretning fremlægges til godkendelse
 4. Regnskaber fremlægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg i henhold til vedtægterne
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, skal indsendes til hovedkontoret senest en måned forud for kongressens afholdelse.  Indkomne forslag til behandling på kongressen fremsendes til de enkelte medlemmer (foreninger) senest tre uger før kongressens afholdelse.

Ekstraordinær kongres skal indkaldes med mindst 2 måneders varsel, når hovedbestyrelsen beslutter det, eller når en fjerdedel af medlemsforeningerne kræver det. Den ekstraordinære kongres behandler alene de spørgsmål, der er årsag til dens indkaldelse.

§ 7. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg
 • Hovedbestyrelsen, som indkaldes mindst 4 gange årligt, består af formanden, de to næstformænd og kredsformændene.
 • Hovedbestyrelsens formand er formanden for Danske Seniorer. Direktøren er sekretær for hovedbestyrelsen.
 • Hovedbestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med en forretningsorden og er bemyndiget til at nedsætte de fornødne udvalg og arbejdsgrupper.
 • Hovedbestyrelsen ansætter Danske Seniorers direktør. Direktøren ansætter det øvrige personale inden for rammerne af budgettet og i samråd med et ansættelsesudvalg.
 • Forretningsudvalget består af formand, de to næstformand, en kredsformand fra hver af de 5 regioner samt kredsformanden for de personlige medlemmer.
 • Kredsformændene i de enkelte regioner vælger selv deres repræsentant til forretningsudvalget. Hvert forretningsudvalgsmedlem har én stemme.
 • Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 8. Prokura

Danske Seniorer tegnes af formanden og næstformændene i forening. Formandskabet kan i fællesskab meddele prokura, herunder bankfuldmagter o lign til direktøren og dennes stedfortræder.

Ved lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog forudgående beslutning herom i hovedbestyrelsen.

§ 9. Danske Seniorers økonomi

Danske Seniorer tilvejebringer de nødvendige midler gennem kontingenter, tilskud, donationer, indsamlinger, lotterier m.m. Danske Seniorer kan etablere fonds eller erhverve ejendomme til løsning af Danske Seniorers opgaver.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§10. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en kongres og kræver, at 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer for.

§ 11. Danske Seniorers opløsning

Danske Seniorer kan opløses på en ordinær kongres, såfremt 3/4 af de fremmødte delegerede stemmer for. 

Forretningsudvalget skal, hvis beslutning om opløsning træffes, foretage det fornødne for at afvikle Danske Seniorers funktioner. Hvis der derefter er nogen formue tilstede, skal forretningsudvalget foranledige, at denne formue overdrages til én eller flere organisationer eller institutioner til anvendelse helt eller delvis i overensstemmelse med Danske Seniorers formålsparagraf.

 • Vedtaget på Danske Seniorers stiftende kongres den 18. juni 2013/Jørgen Fischer Formand
 • Ændret på Danske Seniorers kongres i Horsens 8. september 2015/Jørgen Fischer, formand/Kurt Sølund, dirigent
 • Ændret på DS kongres i Nyborg 10. oktober 2017/Per K. Larsen formand/Marie-Louise Knuppert, dirigent.
 • Ændret På Danske Seniorers kongres i Vissenbjerg d. 2. oktober 2019/Per K. Larsen, formand/Marie-Louise Knuppert, dirigent

 

Udskriv Email