ER DU FOLKE- ELLER FØRTIDSPENSIONIST er der god grund til at holde ekstra øje med posten eller e-boks i juni måned. Det er nemlig nu, Udbetaling Danmark sender breve ud med opgørelsen af folke- eller førtidspensionen for 2017.

Opgørelsen vil enten vise, at du:

  • Har modtaget præcis den pension, som du havde ret til i 2017. Sådan er det for langt de fleste pensionister.
  • Har fået udbetalt for lidt i pension for 2017 og derfor skal have resten udbetalt.
  • Har fået for meget i pension for 2017 og derfor skal betale penge tilbage. Du skal dog kun betale pension tilbage, hvis du har fået mere end 249 kr. for meget i pension. 

Den opgørelse, du modtager, er først og fremmest baseret på din årsopgørelse fra SKAT. 

Hvis du
  • har en udvidet selvangivelse, får du brevet med opgørelsen af din pension senere på året. Udbetaling Danmark begynder at sende disse breve ud i midten af september 2018. 
  • er gift eller samlevende, modtager du først din opgørelse, når Udbetaling Danmark har fået både din partners og din årsopgørelse fra SKAT.

Læs mere og se film på borger.dk - klik på enten ”Folkepension” eller ”Førtidspension” i menuen til venstre. Her kan du også se en lille film med de vigtigste informationer.

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61.

 

Udskriv E-mail

Åbent arbejdsmarked, deltid og forberedelse

Danske Seniorers formand, Per K. Larsen, der netop er udpeget til regeringens tænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv, har allerede gjort sig tanker om, hvad han vil foreslå Tænketanken at overveje:

"Vi skal have et åbent arbejdsmarked for 60+’erne, flere deltidsjobs og også bistand til at forberede os på livet efter arbejdsmarkedet", siger han og uddyber:

1) Et åbent arbejdsmarked for 60+'ere

Blandt 60+'ere er det en udbredt erfaring, at det alene på grund af alder er svært at få nyt job, især hvis man er blevet ledig. Den gradvise forhøjelse af pensionsalderen kan være et skridt på vejen, men der er også brug for initiativer, der retter sig mod virksomhederne. Fx en kampagne - evt. med økonomiske incitamenter - der kan medvirke til, at arbejdsmarkedet bliver mere åbent for 60+'ere.

Desuden bør der nok være mere fokus på arbejdsmiljøet. Der er tendenser til at presse eller afskedige seniorer ud ved effektiviseringer og besparelser, med henvisning til at de kan gå på efterløn eller pension.

En Tænketank bør se nærmere omfanget af tendenserne og hvordan der kan udvikles et arbejdsmiljø, hvor seniorer er ønskede og nødvendige og i lighed med andre aldersgrupper selv kan påvirke om de bliver på arbejdsmarkedet.

2) Flere deltidsjobs for 60+'er

Der er brug for at udbyde flere og mere forskellige deltidsjob. Vi mener, man bør overveje deltidsjob og job på særlige vilkår specielt udbudt til  60+'ere, bl.a. for at imødegå mange fagforeningers generelle modstand mod deltidsjob. 

Deltidsjob kan være en god løsning for dem, der har brug for at trappe ud fra arbejdsmarkedet, men kan måske også skabe nogle afledte økonomiske konsekvenser, som derfor bør undersøges nærmere.

3) Forberedelse til livet efter arbejdslivet

 Der er brug for, at civilsamfund og virksomheder åbner dørene mere op og finder løsninger på, hvordan seniorer kan udfolde sig til gavn for fællesskabet både på arbejdsmarkedet og i den frivillige sektor. 

Vi tror det vil være hensigtsmæssig, hvis Tænketanken overvejer modeller for vejlednings- og kursusforløb for dem, der er på vej ud af arbejdsmarkedet, og som overvejer, hvad de skal, men også de, der har forladt arbejdsmarkedet på et uoplyst grundlag og gerne vil fortsætte med at gøre gavn.

Skal være færdige til næste sommer

Beskæftigelsesministeren har udpeget tidligere LO-formand Harald Børsting som formand, og tænketanken har nu til næste sommer til at komme med forslag til, hvordan man kan få ledige seniorer i arbejde og seniorer i job til at blive længst muligt.

 

Udskriv E-mail