Velkommen til Danske Seniorer - og sidste  nye

Danske Seniorer er et landsdækkende demokratisk fællesskab af enkeltmedlemmer, foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, og ældreråd.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har cirka 130.000 medlemmer. Godt 500 senior- og pensionistforeninger, flere seniorhøjskoler og flere end 100 datastuer er tilsluttet arbejdet. 

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati, og har kontorer i København og i Sdr. Omme.

Sidste nye....14. april 2016

Vellykket møde på Christiansborg


Formanden for Danske Seniorer, samt de to næstformænd Arne Rolighed og Per K. Larsen, har i dag, sammen med direktør John Lagoni, haft et timelangt møde med formanden for Danske Folkeparti Kristian Thulesen Dahl og social- og ældreordfører Karin Nødgaard.

Mødet blev afviklet på Christiansborg og blandt emnerne, der var til debat kan nævnes satspuljen, boliglovgivningen, kørekort og minimums indkomster.


Omkring satspuljen understregede Jørgen Fischer at det er urimeligt, at pengene, der var tiltænkt socialt udsatte, gennem årene er blevet brugt til at finansiere en række forskellige projekter og indsatsområder, der burde være finansieret gennem Finansloven. – Det er stor sympati for, at der gøres noget på områder som indsats mod kvindehandel, udsatte børn og unge, bekæmpelse af prostitution, men ikke rimeligt, at det er de økonomisk svagest stillede grupper, som er på overførselsindkomst, der alene skal betale.

Arne Rolighed fortalte toppolitikerne om udviklingen af seniorboliger, som er en af Danske Seniorers mærkesager og opfordrede blandt andet til at fremme byudvikling hvor de svage seniorer kan bo integreret med de stærke seniorer, men også at fastholde krav om, at kommunerne med større byområder kan bestemme graden af almene boliger op til 25 procent.

Per K. Larsen fremførte, at særloven om, at ældre skal til obligatorisk lægetjek og have kørekortet fornyet oftere end andre, ikke gavner færdselssikkerheden. Blandt andet viser erfaringer fra Sverige og Tyskland, hvor man ingen særregler har, at der ikke er flere ulykker forvoldt af ældre.

Danske Seniorer ønsker således Særloven helt afskaffet, da en hævning af aldersgrænsen ikke er en løsning.  Alle skal være lige for loven - også Færdselsloven.

Minimums indkomsten var også et af de emner, der blev bragt op på mødet. Det sker blandt andet med baggrund i henvendelser fra svage ældre, der bliver snydt for ældrecheck og boligydelse, kun har penge til de mest nødvendige faste udgiver, ikke har råd til gaver til børnebørn og hvor den personlige pleje må nedprioriteres.

Fra Danske Seniorers side blev peget på, at der bør være en minimums indkomst, der sikrer at alle ældre, også de svage har råd til mad, personlig pleje, sundhedspleje og bolig og derudover har et minimums rådighedsbeløb til løse udgifter.

Afsluttende blev det aftalt, at der skal holdes nyt møde, hvor man blandt andet skal drøfte hele demensområdet, samt nye projekter, som Danske Seniorer arbejder med.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ældreministeren til møde i Danske Seniorer

md_ministeren.jpg

Danske Seniorer holdt sammen med Danske Ældreråd seniorpolitisk debatmøde i Værløse med ældreminister Sophie Løhde.

Læs mere om mødet i næste udgave af SeniorBladet.

Medlemmer af Danske Seniorer får bladet - ikke medlem? Se under indmeldelse

 

 

 

Nyheder fra rejsehjørnet

san_remo_2.jpg

Vi har netop tilføjet nye rejser og ture! 

Klik her for mere information

20160006_Bakken_Dario_A4.jpg

Plakaten kan downloades i A4 her

 


IDÉER FRA SEKS TIMERS GOD DEBAT OM MULIGHEDERNE FOR AT SKABE BEDRE BOLIGER OG BOLIGMILJØER TIL SENIORER

En sikker base er vigtig – ikke mindst når man bliver ældre. Hjemmet er for de fleste voksne et fast holdepunkt i tilværelsen. Vi ser børnene flyve fra reden, æbletræet vokse i haven og naboer, der kommer og går. Men med tiden flytter vi alle, men hvorhen og til hvad?Forside.jpg

Danske Seniorer og ÆldreForum synes, der er behov for at drøfte boformer for alle ældre.

Derfor inviterede vi en bred kreds af aktører med bl.a. forskere, arkitekter, ældre og unge borgere samt en enkelt fremtidsforsker til at byde ind med tanker, erfaringer og forslag til, hvordan vi skaber boliger og boligmiljøer, hvor ældre (og måske endda også yngre generationer) gerne vil bo.

Hvordan skaber vi eksempelvis boliger og boligmiljøer, som både imødekommer behovet for fysiske rammer og fællesskab for midtergruppen af ældre? Kan plejeboligmiljøet gøres mere attraktivt? Kan seniorbofællesskaberne udvikles yderligere? Og hvordan sikrer vi, at ældre overvejer boligen til den tredje alder, før de bliver for svækkede til fx at ændre boligen, flytte og til at indgå i nye fællesskaber og netværk?

Download Rapport_Ideer_fra_seks_timers_god_debat_om_mulighederne_for_at_skabe_bedre_boliger_og_boligmiljer_til_seniorer.pdf  eller læs mere om hele projektet her.


Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.


SENIORBLADET

8 gange om året udgiver Danske Seniorer medlemsbladet SeniorBladet

SeniorBladet rummer relevante artikler, der fortæller dels om de forskellige tiltag Danske Seniorer gør for medlemmerne, dels rummer gode tilbud og aktuelle artikler: Om alt fra medlemmer, der har spændende historier at fortælle, videre over aktiviteter i klubber, foreninger og kredse.

SeniorBladet, der har et  oplag på 70.000, bringer også features om interessante mennesker, tips og ideer, anmeldelser af film, teater.

Desuden er der i næsten hvert nummer lodtrækning om blandt andet teaterbilletter, biografbilletter og bøger.

Næste nummer af SeniorBladet udkommer den 1. marts og indeholder blandt andet en artikel om et spændende seniorbofællesskab i Århus, Sonnesgården, en om Floraklubben, der begyndte som biografklub, men i dag også rummer et stærkt socialt engagement,  og med tilholdssted i Kolding, samt en interessant artikel om Apps, der kan gøre hverdagen nemmere på en række punkter.

Det skal også nævnes, at der her i 70-året for Danmarks største fødselsårgang, kom til verden bringes et godt nyt bud på en "voksentekst" til børnefødselsdagssangen, I dag er det Ole Fødselsdag.

Bladet sendes til medlemmer af Danske Seniorer: De fleste tilfælde i PostDanmarks indstik, Med rundt, til øvrige med almindelig post eller via omdeling gennem medlemsforeninger.

For at få og kunne læse SeniorBladet skal man være medlem af Danske Seniorer. Henvendelse på tlf. 35 37 24 22 eller pr e-mail: info@danske-seniorer.dk

Udgivelsesplan 2016:

Der er udgivelser af SeniorBladet 2016: Medio januar, primo marts, ultimo april, ultimo maj, primo august, primo september, primo oktober og ultimo november. Deadline for tekster er pt. minimum fem uger før udgivelse. Tekster der indsendes uopfordret kan ikke garanteres bragt - kontakt redaktøren red@danske-seniorer.dk eller 35 37 24 22, for nærmere oplysninger.


 

 

Aktivitetsbladet Kom Med! blev ved indgangen til 2016 til

AktivitetsBladet Ta ud & Kom med.

Samtidig bliver det til en integreret del af SeniorBladet.

 Ta ud & Kom med bringes i 2016 i  SeniorBladet til udgivelse

den 1. marts, 12. april, 9. august og 6. december.


 


 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

Læs seneste Kom Med! 

Design & Hosting by Macrocom